Switch language    Switch language   

Renting - Lloguer llarg termini

L'adquisició de maquinària per a una empresa és un tema el suficientment important com per a evitar equivocar-se el més mínim.

Segurament es preguntarà moltíssimes coses a l'hora de necessitar maquinària per a la seva empresa. SERVEI li respondrà tots els seus dubtes i l'ajudarà a decidir el millor per a la serva empresa.

A continuació repassem les característiques d'un Renting de carretons i plataformes elevadores i diferents raons del per què llogar és molt més rentable per al seu negoci que comprar.

Lloguer o rènting: Els avantatges de «tenir» sense comprar.

Què és el RÈNTING?

El rènting és un contracte de lloguer segons el qual una persona, ja sigui física o jurídica, gaudeix de l’ús d’un producte —en el nostre cas, una màquina — a canvi de pagar al propietari una quota de lloguer mensual fixa durant un període pactat, que sol ser de tres, quatre o cinc anys.

La particularitat del rènting aplicat al lloguer de maquinària és que la quota mensual, a diferència del que succeeix en una compra o en un lísing, inclou:

 • El lloguer de la màquina.
 • Totes les revisions de manteniment preventiu que el fabricant prescrigui.
 • La reparació de totes les avaries que es produeixin per l’ús i el desgast habitual durant el període de contractació.
 • Totes les taxes relacionades amb la gestió de residus industrials de la màquina.
 • La substitució dels pneumàtics desgastats per l’ús normal de la màquina.
 • El transport fins al lloc de treball habitual i la recollida en acabar el contracte.
 • L’assegurança a tercers o a tot risc, segons la necessitat del client.
 • La gestió de la compra i el seu cost.
 • La gestió i el cost de la matriculació en el cas que la màquina hagi de circular per la via pública.
Què és el RÈNTING FLEXIBLE?

Sens perjudici del termini de lloguer acordat, el rènting flexible permet als nostres clients previ acord de les parts, introduir canvis en els següents aspectes del contracte:

 • Substituir la màquina que és objecte del rènting per una d’un altre tipus o model que s’adapti millor a les noves necessitats que pugui requerir el treball diari.
 • Adaptar la quota mensual, apujant-la o abaixant-la, segons correspongui al nou tipus de màquina subministrada.
 • Ajustar l’import de la quota mensual a diferents intensitats d’utilització de l’equip: quan el client ho necessita, ens adaptem al ritme d’activitat del seu negoci (l’ajudem a contenir despeses o hi incloem més hores de treball, segons quin sigui el cas).

El rènting flexible es formalitza a partir de terminis de 12 mesos de lloguer i fins a 36. S’aplica a totes les màquines de format estàndard que formen la nostra flota de lloguer. Només en queden excloses les màquines que, per les seves característiques, són molt específiques o especialitzades per a un cas o una activitat concreta.

ALTRES CARACTERÍSTIQUES del rènting de SERVEI, S.A.U.

En una operació de rènting subscrita per SERVEI, S.A.U. amb màquines de la seva flota no hi intervé necessàriament cap entitat financera.

En tots els seus contractes de rènting, SERVEI, S.A.U. lliura màquines en perfecte estat de funcionament d’acord amb la normativa CE i la Llei de prevenció de riscos laborals, i amb la revisió anual de seguretat actualitzada.

La flota de lloguer de SERVEI, S.A.U. és multimarca, cosa que ens permet subministrar la màquina que el client prefereix.

Per obtenir un retorn òptim de la inversió, el departament tècnic de SERVEI, S.A.U. ajuda a escollir la màquina més adequada, tant des del punt de vista tècnic com econòmic i de productivitat, i tenint en compte especialment l’ergonomia i altres aspectes relacionats amb l’operació de la màquina, per garantir una utilització confortable i segura.

En cas d’avaria de llarga durada, SERVEI, S.A.U. canvia la màquina per una d’equivalent fins que l’avaria quedi resolta. D’aquesta manera s’estalvien possibles temps morts.

AVANTATGES econòmics i financers del rènting

Atès que en un rènting només es paga una quota mensual, no cal fer cap desemborsament per comprar la màquina. Així, el capital no s’immobilitza i queda íntegre per emprar-lo en el procés productiu.

Amb un rènting s’eviten despeses imprevistes: els costos derivats de la utilització de la màquina estan absolutament controlats, són fixos durant tota la vigència del contracte. Ni tan sols s’aplica l’índex de preus de consum (IPC) anual.

Una operació de rènting no apareix al balanç, a la Central d’Informació de Riscos del Banc d’Espanya (CIRBE), ni en altres registres de crèdit. No hi ha cap increment d’actiu que obligui a aplicar amortitzacions. Es tracta només d’un lloguer com el de qualsevol altre servei dels que es paguen habitualment: llum, aigua, gas, etc. Totes les despeses, en una única factura mensual.

El 100 % de les quotes de rènting es consideren despesa deduïble tant de l’impost sobre la renda de societats com del règim d’estimació directa d’empresaris i professionals.

Un cop ha finalitzat un rènting, no hi ha l’obligació de comprar la màquina com en altres tipus de contractes.