Switch language    Switch language   

Normativa legal

Normativa legal vigent en matèria de prevenció de riscos laborals per als operadors de carretons i plataformes elevadores, manipuladors telescòpics:

 • Reial decret 1215/1997, de 18 de juliol, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització per part dels treballadors dels equips de treball.
  Descargar Documentación
 • Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció.
  Descargar Documentación
 • Reial decret 773/1997, de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d’equips de protecció individual.
  Descargar Documentación
 • Norma UNE 58921 IN: Instruccions per a la instal•lació, maneig, manteniment, revisions i inspeccions de plataformes elevadores mòbils de personal.
  Descargar Documentación
 • Norma UNE 58923 IN: Plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP). Formación del operador
  Descargar Documentación
 • NTP 1039, 1040, 1048 y 1049: Plataformas elevadoras móviles de personal. Condiciones de seguridad y salud exigibles. Gestión preventiva para un uso seguro, incluido transporte, carga y descarga.
  Descargar Documentación
 • NTP 214, 4747, 634, 713, 714, 715, 955 y 956: Carretillas elevadoras. Condiciones de seguridad y prevención en el uso y mantenimiento. Información sobre el uso de plataformas para elevación de personas acopladas a equipos de elevación de cargas.
  Descargar Documentación