Switch language    Switch language   

4. Privacitat

4.1. Identificació del Responsable del Tractament

L'entitat amb la qual està contractant és SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES, S.A.U. amb domicili social a Carretera Torre Romeu, 22-40, 08202, Sabadell, Barcelona i CIF A-58122466 (d'ara endavant, el “Responsable”) el qual tractarà les seves dades personals amb les finalitats que es recullen en el punt següent. Podeu posar-vos en contacte amb el Responsable per correu electrònic a servei@servei.es o trucant al número de telèfon 902 884 885.

4.2. Finalitats del tractament

1. Respondre les cuestiones que l'interessat faci arribar al Responsable.
1.1 Termini de conservació: les dades es conservaran fins a resoldre la qüestió plantejada per l'interessat. Posteriorment, si és necessari, es mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.
1.2 Base jurídica: Interès Legítim i Consentiment de l'interessat.

2. Gestionar la participació de l'interessat en els processos de selecció del Responsable.
2.1. Termini de conservació: les dades es conservaran un termini de dos (2) anys. Posteriorment, en cas de ser necessari, es mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts
2.2. Base jurídica: consentiment de l'interessat.

3. Enviar a l'interessat informació comercial sobre els productes i serveis del Responsable per correu postal, correu electrònic i fax.
3.1. Termini de conservació: mentre l'interessat estigui interessat a rebre aquestes comunicacions y que aquest no revoqui el seu consentiment. Posteriorment, en cas de ser necessari, es mantindrà la informació bloquejada durant els terminis legalment establerts.
3.2. Base jurídica: consentiment de l'interessat.

4.3. Destinataris de les dades

El Responsable contracta tercers encarregats del tractament per poder prestar els seus serveis. Concretament, el Responsable ha subscrit acords amb els proveïdors de serveis següents:

- Arsys.es com a proveïdor de correu electrònic.
- Arsys.es com a proveïdor d'allotjament web.

- Google, consultar Google`s Privacy & Terms site

Tret de les entitats esmentades, no cedirem les vostres dades a altres tercers. Si per alguna raó fos necessari comunicar aquestes dades a tercers, se us informarà prèviament i, si s’escau, us demanarem el consentiment i us especificarem les finalitats de la comunicació així com la identitat del tercer a qui seran comunicades.

Tot això, a excepció d’aquells supòsits en què un requeriment legal ens obligui a comunicar les dades a un tercer.

4.4. Drets

Les persones que ens faciliten les seves dades gaudeixen dels drets següents en relació amb aquestes dades:

a.Dret d'accés
b.Dret de rectificació o supressió
c.Dret a la limitació del tractament
d.Dret a la portabilitat
e.Dret d'oposició
f.Dret a revocar el consentiment

Si voleu més informació sobre els vostres drets, us suggerim que visiteu la pàgina web de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Per a l'exercici d'aquests drets, podeu enviar un correu electrònic a servei@servei.es tot indicant clarament quin dret voleu exercir i aportant una còpia del document d'identitat per acreditar la vostra identitat. També podeu adreçar-vos per correu postal al domicili social del Responsable que figura en el punt 1 d’aquesta Política de Privacitat.

Així mateix, us informem de la possibilitat de presentar una reclamació davant de l'Autoritat de Control competent, en aquest cas, l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment en el cas que no hàgiu obtingut satisfacció en l'exercici dels vostres drets. Podeu posar-vos en contacte amb l'Agència Espanyola de Protecció de Dades trucant als telèfons 901 100 099 i 912 663 517 o visitant-los a la seva adreça C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid.

4.5. Procedència de les dades

La totalitat de les dades obtingudes procedeix de l'interessat.