Switch language    Switch language   

3. Avís legal

3.1. Dades identificatives

En compliment de l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic, a continuació, proporcionem les dades necessàries del titular de la pàgina web www.servei.es (d'ara endavant, la “Pàgina Web”) prestadora del servei:

  • Nom o denominació social: SERVICIO DE REPARACIÓN DE VEHÍCULOS INDUSTRIALES, S.A.U.
  • Número d'identitat o identificació fiscal: A-58122466
  • Residència o domicili: Carretera Torre Romeu, 22-40 - 08202, Sabadell (Barcelona)
  • Adreça electrònica: servei@servei.es
  • Telèfon de contacte: 902 884 885
  • Dades de la seva inscripció al Registre Mercantil: Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, volum 7100, Llibre 6374, Secció 2a, Foli 89, Full 8.

Altres dades de contacte:

Barcelona:
Carretera Torre Romeu 22-40. Nave I. 08202 Sabadell, Barcelona

Tf: 937484300 - Fax: 937277481

Email: servei@servei.es

Girona:
Adri 25. P.I. Pla de Dalt de Domeny. 17007 Girona
Tf: 972393289 - Fax: 972393108
Email: girona@servei.es

Tarragona:
Polig. Ind. Riu Clar C/Sofre, 28 Nau 11. 43006 Tarragona

Tf: 977199426 - Fax: 977199093
Email: tarragona@servei.es

Osona:
Carrer Ramón i Cajal, 83 08500 Vic

Tf: 938 886 403 - Fax 938886405
Email: osona@servei.es

3.2. Condicions generals d'ús

Les condicions generals d'ús i navegació (d'ara endavant, les “Condicions”) tenen per objectiu regular la relació entre el titular de la pàgina web, com a prestador del servei, i els usuaris que hi accedeixen, hi naveguen i gaudeixen del servei ofert (d'ara endavant, referit de forma individual com l'“Usuari”, o de forma col·lectiva com els “Usuaris”).

La Pàgina Web proporciona als Usuaris informació general sobre el titular de la Pàgina Web, els seus serveis i activitats (d'ara endavant, el “Contingut”); tot això d'acord amb aquestes Condicions. Es tracta d'una pàgina professional, per tant el seu contingut no s’adreça a Usuaris menors d'edat.

Si l'Usuari continua navegant i fent ús dels serveis que oferim a través de la nostra Pàgina Web, s’entén que accepta sense cap mena de reserva les Condicions d'ús.

El titular de la Pàgina Web es reserva el dret de modificar les Condicions en qualsevol moment i a la seva sola discreció; per tant, aconsellem l'Usuari que les revisi amb freqüència.

3.3. Propietat intel·lectual i industrial

3.3.1 Protecció legal dels continguts

El titular de la Pàgina Web ho és també dels drets d'explotació de propietat intel·lectual i industrial de la Pàgina Web inclosos tots els seus Continguts i elements (a títol enunciatiu: textos, imatges, àudio i vídeos) disponibles des del Lloc Web, així com d’aquells que hagi allotjat en llocs de tercers ja sigui perquè són de la seva propietat, o perquè n’ha obtingut els drets d’utilització. Així mateix, el titular ha obtingut les autoritzacions oportunes relatives als drets d'imatge d’aquelles persones que apareixen a la seva Pàgina Web.

Queda prohibida la reproducció total o parcial, la còpia o distribució del Contingut, sense autorització expressa per part del titular. En cap cas no s'entendrà que l'accés i la navegació de l'Usuari impliqui una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels drets esmentats per part del titular de la Pàgina Web. Així mateix, està prohibit modificar, copiar, reutilitzar, explotar, reproduir, comunicar públicament, transmetre, utilitzar, tractar o distribuir de qualsevol forma la totalitat o part dels Continguts i elements de la Pàgina Web per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l'autorització expressa i per escrit del seu titular.

Per tant, d'acord amb el paràgraf anterior, l'Usuari podrà, a més de visualitzar els Continguts i elements de la Pàgina Web, fer-ne impressions, còpies o descàrregues sempre que aquestes accions siguin exclusivament per al seu ús personal i privat.

Queda també prohibida la utilització de les dades de contacte del titular (adreça postal, número de telèfon, adreça electrònica) per a l'enviament de qualsevol tipus de comunicació comercial, tret que prèviament es compti amb les autoritzacions necessàries d’acord amb la normativa aplicable.

3.3.2 Marques i logotips associats

Les marques incorporades a la Pàgina Web pertanyen al seu titular o a tercers (en aquest darrer cas, han de disposar sempre de l'autorització d'aquests darrers per al seu ús a la Pàgina Web).

Les persones que naveguin per la Pàgina Web tenen prohibit utilitzar les esmentades marques, logotips i signes distintius sense l'autorització del titular o llicència d'ús corresponent.

3.4. Responsabilitats

3.4.1 Suspensió de la Pàgina Web

El funcionament de la Pàgina Web es recolza en servidors d'empreses prestadores de serveis, connectats mitjançant infraestructures de comunicacions de caràcter públic i privat.

El titular de la Pàgina Web farà tot el possible per garantir-ne el correcte funcionament; tot i així, no pot assegurar l'absència d'interrupcions per raons de tipus tècnic amb la finalitat de realitzar tasques de reparació i/o manteniment, o de manca de cobertura o fallades en els equips i/o les xarxes necessàries per a la transmissió de dades que siguin alienes al seu control.

L'accés a la Pàgina Web pot quedar suspès per causes de força major (causes imprevisibles o que, previstes o previsibles, siguin inevitables) tals com les que indiquem tot seguit a títol enumeratiu, però no limitatiu:

a.Fallades en el subministrament de xarxa elèctrica o telefònica
b.Atacs amb virus als servidors que suporten la Pàgina Web
c.Errors dels usuaris en l'accés a la Pàgina Web
d.Incendis, inundacions, terratrèmols o altres fets de la naturalesa
e.Vagues o conflictes laborals
f.Conflictes bèl·lics o altres situacions de força major.

El titular de la Pàgina Web queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat si arribessin a materialitzar-se qualssevol de les circumstàncies indicades en aquesta estipulació.

3.4.2 Responsabilitat de l'usuari

L'Usuari utilitzarà la Pàgina Web pel seu propi compte i risc. Quan l’usuari hi accedeix, s’obliga a utilitzar-lo de conformitat amb la legislació i els codis ètics que siguin aplicables, així com les condicions contingudes en aquestes Condicions d'ús.

L'incompliment de qualsevol de les normes incloses en aquestes Condicions o la legislació en la qual s'empara, donarà lloc a la responsabilitat de l'Usuari davant el titular de la Pàgina Web i/o davant tercers, per qualsevol dany o perjudici que pogués causar-se com a conseqüència d’aquest incompliment, amb independència de si això implica la materialització d'un il·lícit, una sanció administrativa, una falta o un delicte, i donarà dret al titular de la Pàgina Web, si s’escau, a exigir les responsabilitats que corresponguin en l'àmbit civil, administratiu, laboral o penal.

3.4.3 Responsabilitat del titular

El titular de la Pàgina Web no es fa responsable dels danys causats a l'Usuari o tercers com a conseqüència d'un incompliment imputable a l'Usuari ni tampoc de l'alteració en els equips de l'Usuari.

Així mateix, tampoc no assumeix cap responsabilitat per intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de virus informàtics o qualsevol altre, sigui quina sigui la seva procedència, l'ús indegut de la Pàgina Web per part de l'Usuari ni errors de seguretat motivats per l'incorrecte funcionament dels equips terminals utilitzats per l'Usuari.

3.5. Obligacions de l'usuari

L'Usuari no pot, en cap moment, modificar, alterar o suprimir dades, informació, continguts o elements inclosos a la Pàgina Web.

L'Usuari ha d'utilitzar els serveis que posem a la seva disposició de manera diligent, correcta i lícita. No pot, per cap concepte, difondre continguts o propaganda de caràcter racista, pornogràfic, xenòfob o que, en general, facin apologia d'actes delictius, violents o denigrants per a les persones i els drets fonamentals.

L'Usuari no pot incloure programari, virus, codis maliciosos ni qualsevol altre agent nociu per als sistemes informàtics que pugui danyar o alterar els dispositius o terminals de la companyia o de la resta d’Usuaris.

L'Usuari serà l'únic responsable dels danys i perjudicis ocasionats per l’incompliment de les condicions i obligacions exposades en aquestes Condicions.

L'Usuari té prohibit transmetre, incloure o difondre publicitat de si mateix o de tercers a través de qualsevol mitjà disponible a la nostra Pàgina Web, si no ha obtingut l'autorització expressa del seu titular.

3.6. Hiperenllaços

Les mencions que, des de la Pàgina Web, es puguin fer d’altres llocs web de tercers tindran caràcter merament informatiu. El titular de la Pàgina Web no desenvolupa ni administra aquestes pàgines ni és titular de les adreces d'Internet citades tret que això s'indiqui de forma expressa. Per tant, no serà responsable dels continguts que aquelles incorporin, ni dels danys o perjudicis derivats de l'esmentat accés, ni dels generats pels serveis que subministrin.

El titular de la Pàgina Web autoritza l'establiment d'enllaços i hiperenllaços des d'altres pàgines web a aquesta. No obstant això, tot aquell que es proposi d'establir un enllaç entre el seu lloc web i la Pàgina Web ho farà respectant les condicions següents:

a. La pàgina web en la qual s'estableixi l’enllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral, als bons costums, a l'ordre públic així com tampoc continguts contraris a qualsevol dret de tercers.

b. No es declararà ni es donarà a entendre que el titular de la Pàgina Web ha autoritzat expressament l’enllaç o que ha supervisat prèviament, assumit o recomanat d’alguna manera els serveis oferts o posats a disposició en el lloc web que estableix l’enllaç amb la Pàgina Web. Es recomana per això a l’Usuari de la Pàgina Web que extremi la prudència en la valoració i utilització de la informació, els continguts i els serveis existents en els llocs enllaçats.

c. L'establiment de l’enllaç no implica, en cap cas, l'existència de relacions entre el titular de la Pàgina Web i el titular del lloc web en el qual s'incorpora l’enllaç.

3.7. Protecció de dades de caràcter personal

El titular de la Pàgina Web es compromet a tractar les dades personals de l'Usuari de conformitat amb la legislació vigent en aquesta matèria. En concret, es compromet a aplicar allò que disposa la L.O. 3/2018, de 5 de decembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i el Reglament general de protecció de dades 679/2016, de 27 d'abril de 2016.

Informació completa sobre aquest aspecte, a la nostra Política de Privacitat.

3.8. Legislació aplicable

Les relacions que s’estableixin entre l'Usuari i el titular de la Pàgina Web es regiran pel que disposa la legislació vigent en relació amb la normativa aplicable i la jurisdicció competent; seran aplicables les normes de l'Ordenació Jurídica Espanyola.

En aquells casos que sigui possible la submissió voluntària a un fur determinat, el titular de la Pàgina Web i l'Usuari, amb renúncia expressa de qualsevol altre fur, se sotmetran als Jutjats i Tribunals de la provincia de Barcelona, a no ser que la legislació estableixi el contrari.